Về tinh thần giáo dục gọt chân cho vừa một cỡ giày: nhà văn Nguyên Ngọc nghĩ là cần chú ý hướng đến tinh hoa để dẫn dắt xã hội phát triển. Tư duy giáo dục cần tạo ra con người “phổ thông” là biết cách suy nghĩ độc lập – con người tự do. 

http://mobile.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/156031/

Cứ nhìn quanh ra xa một chút mà xem, ngay cả ở những nước giàu có nhất và tiên tiến nhất thì giáo dục của người ta cũng không cứ một mực quyết đào tạo ra toàn những con người tinh hoa cho xã hội đâu. Không có xã hội nào toàn tinh hoa. Có tinh hoa, và có số đông. Đều cần. Văn hóa là vậy. Giáo dục cũng hẳn là vậy. Có cái đại chúng được học rộng rãi làm lực lượng. Và có bộ phận nhỏ tinh hoa dắt dẫn sự phát triển, và từng bước nâng cái số đông rộng rãi kia lên. Các nền văn minh, từ rất xa xưa, đều đã tiến hóa như vậy.

Đại chúng hay tinh hoa?
%d bloggers like this: