Hỏi thăm quan tuần mất cướp

Nguyễn Khuyến

Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông,
Nó lại lôi ông đến giữa đồng.
Lấy của đánh người quân tệ nhỉ!
Thân già da cóc có đau không?
Bây giờ mới khẽ sầy da trán,
Ngày trước đi đâu mất mảy lông.
Thôi cũng đừng nên ki cóp nữa.
Kẻo mang tiếng dại với phường ngông!

http://vanhoc.xitrum.net/thoca/tk18-19/10095.html

Bác Quốc Trần ở Đức họa lại bài này nhân sự kiện Đinh La Thăng bị đưa ra kỷ luật ở Hội nghị TW5 của Đảng:

Tôi nghe Cả Tọng hò hạ ông

Lệnh Huynh lá cải dập hội đồng

Đồng tiền dầu khí thiêu đồng chí

Thăng theo 3 Dũng “tử tế” không?

Tử tế! Phen này ông trắng mắt

Thầy trò từng đứa bị vặt lông

Kỷ luật, hết quyền đau ông nhỉ

Lên lên xuống xuống ngổng ngồng ngông!

(bài này bác ấy gửi trong nhóm TSNNT) 

Hỏi thăm quan tuần mất cướp
Tagged on:
%d bloggers like this: