Nòng cốt của nền kinh tế là các công ty khởi nghiệp, với ý nghĩa là các công ty thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ và ý tưởng kinh doanh mới một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất. Có một nền khoa học – công nghệ vững mạnh dựa trên nền tảng một nền giáo dục tiên tiến, gắn liền với chính sách sử dụng nhân tài đúng đắn và hợp lý.

http://baodautu.vn/gs-chu-hao-cong-nghiep-40-mang-lai-nhieu-co-hoi-hon-la-nguy-co-cho-viet-nam-d62736.html

GS Chu Hảo: Công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội hơn là nguy cơ cho Việt Nam
Tagged on:         
%d bloggers like this: