Phần băng phía Tây của Nam Cực có nguy cơ bị bóc tách dần và thành những tảng băng trôi trên biển, khi đó sẽ sớm bị tan ra và đẩy nước biển dâng lên khoảng 5-10 mét. Dự báo hiện nay là cuối thế kỷ 21 nước biển dâng lên 6 feet (hơn 1m), New York Times cho biết mức dự báo này cao gấp đôi so với dự báo lần trước.

Tuy nhiên cần các chương trình khoa học để tìm hiểu thêm về cấu trúc địa chất của Nam Cực (bao nhiêu phần là đá, dưới đáy biển có các dòng hải lưu mang nước ấm đến làm sớm tan băng không…).

Họ dự báo toàn bộ lớp băng ở Nam Cực tương ứng với chiều cao thêm 50m (160 feet) của nước biển (cũng chưa đoán được nó sẽ tan đến mức độ nào và thời gian bao lâu).

New York Times còn có series “virtual reality” về Nam Cực: https://www.nytimes.com/interactive/2017/climate/antarctica-virtual-reality.html

Quote from Part 2:

In 2016, Robert M. DeConto of the University of Massachusetts, Amherst, and David Pollard of Pennsylvania State University published a study, based on a computer analysis of Antarctica, that raised alarms worldwide.

Incorporating recent advances in the understanding of how ice sheets might break apart, they found that both West Antarctica and some vulnerable parts of East Antarctica would go into an unstoppable collapse if the Earth continued to warm at a rapid pace.

In their worst-case scenario, the sea level could rise by six feet by the end of this century, and the pace could pick up drastically in the 22nd century. Dr. DeConto and Dr. Pollard do not claim that this is a certainty — they acknowledge that their analysis is still rough — but they argue that the possibility should be taken seriously.

Scientists are sprinting to understand what is happening in West Antarctica as the planet warms around it.

Source: Miles of Ice Collapsing Into the Sea – The New York Times

Miles of Ice Collapsing Into the Sea – The New York Times
Tagged on:                                     
%d bloggers like this: