Colaboratory là phiên bản Jupyter Notebook được Google update lại, nhiều chức năng hay hơn nhất là khả năng cộng tác tương tự Google Docs. Code được lưu trong Google Drive, sử dụng miễn phí backend máy ảo của Google.

Code cộng tác nhiều người trên 1 notebook, có comment như Google Docs
Cấu hình máy khoảng 14GB RAM. Hơn 40GB disk.
Có cài sẵn tensorflow và nhiều thư viện khác, hỗ trợ Code Snippets, có thể load được data từ Google Drive, Big Query, …

Source: http://blog.duyet.net/2017/11/colaboratory-research-google.html

Colaboratory – phiên bản custom của Jupyter Notebook từ Google
Tagged on:         
%d bloggers like this: