Nhà toán học Mark Levi (Pennsylvania State University) viết một bài ở “Góc tò mò” của tờ báo SIAM News số tháng 7/8 năm 2018, về cách chứng minh mới cho định lý ba đường cao trong tam giác đồng quy. Ông ấy nhìn ra bên ngoài mặt phẳng, rất thú vị!

Góc nhìn 3D cho định lý ba đường cao đồng quy
Tagged on:                             
%d bloggers like this: