Trang LibreTexts có tài liệu mở để học về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh doanh và cả ngành nhân văn. Họ khoe họ được xếp hạng cao nhất trong các online OER.

The LibreTexts Project is the now the highest ranked and most visited online OER textbook project thanks to you.

Source: Home – Biology LibreTexts

Biology LibreTexts
Tagged on:         
%d bloggers like this: