Đại học bang Washington (Mỹ) có chương trình DO-IT (Disabilities, Opportunities, Internetworking, and Technology) để hỗ trợ việc giáo dục và đào tạo người khuyết tật, rất có ý nghĩa. Chương trình này có vẻ hoạt động tích cực những năm 1990s – 2000s, họ để lại các tài liệu và DVD hướng dẫn:

https://www.washington.edu/doit/resources/comprehensive-training-materials

Hình như một ý tưởng chủ đạo là sử dụng internet để giảm chênh lệch cơ hội giữa người bình thường và người khuyết tật: những người khuyết tật thiếu khả năng di chuyển thì vẫn làm một số công việc sử dụng công nghệ thông tin qua internet được.

Xem thêm bài về một công ty ở Việt Nam tạo ra công việc cho người khuyết tật qua công nghệ và internet như ý tưởng đó (làm “Dịch vụ BPO” – là những việc đơn giản như xử lý ảnh, nhập dữ liệu, số hóa văn bản…):

Doanh nhân Trần Mạnh Huy: Mở công ty vì khát khao xây dựng xã hội tử tế

The following comprehensive training materials may include program development and presentation guidelines, videos, photo-ready handouts, sample forms, projection templates, and/or other support materials. Identical or similar content is included in multiple products when it is appropriate for more than one audience. You may order training materials using the Videos, Books, and Training Materials Order Form.

 • Cover image for Making Math, Science, and Technology Instruction Accessible to Students with Disabilities
  Making Math, Science, and Technology Instruction Accessible to Students with Disabilities
  2009, 2006, 1999
  Comprehensive materials and resources help science, math, and technology teachers fully include students with disabilities in their classes and labs. Includes DVD compilations DO-IT Careers 1DO-IT College 1DO-IT Programs 1 & 2DO-IT STEM 1DO-IT Technology 1 & 2, and DO-IT Transition 1. (© 2009, 2006, 1999)

 • Cover image for Building the Team: Faculty, Staff, and Students Working Together
  Building the Team: Faculty, Staff, and Students Working Together
  2009, 2003
  Synthesis of research, institutionalization guidelines, presentation tips, tailored presentations, overhead visuals, and handouts help faculty and administrators at postsecondary institutions fully include students with disabilities in courses. Includes DVD compilations DO-IT Technology 1 & 2DO-IT Programs 2DO-IT STEM 1, and DO-IT College 1. (© 2009, 2003)

 • Cover image for Building Capacity for a Welcoming and Accessible Postsecondary Institution
  Building Capacity for a Welcoming and Accessible Postsecondary Institution 
  2007
  Guidelines, sample agendas, videos, handouts, overhead visuals, and resources for conducting Capacity-Building Institutes to create welcoming and accessible postsecondary courses and services for students with disabilities.

 • Cover image for Students with Disabilities and Campus Services: Building the Team
  Students with Disabilities and Campus Services: Building the Team
  2006
  Synthesis of research, institutionalization guidelines, presentation tips, tailored presentations, overhead visuals, and handouts to help student service staff and administrators make their campus services more accessible to students with disabilities. Includes DVD compilations DO-IT Careers 1DO-IT College 1 & 2DO-IT Technology 1 & 2, and DO-IT Transition 1. (© 2006)

 • Cover image for Career Development and Students with Disabilities
  Career Development and Students with Disabilities
  1999
  Comprehensive training materials to help staff and employers in cooperative education, internship, and other work-based learning programs accommodate participants with disabilities. Includes DVD compilations DO-IT Careers 1DO-IT Programs 1, and DO-IT Technology 1 & 2. (© 1999).

 • Cover image for Internet at Camps: How to DO-IT
  Internet at Camp: How to DO-IT 
  1998
  Training packet to help administrators of summer camps incorporate Internet activities into their programs. Includes DVD compilations DO-IT Technology 1 & 2 and DO-IT Programs 2. (© 1999).

 • Universal Access Electronic Resources in LIbraries Presentation Materials cover page.jpg
  Universal Access: Electronic Resources in Libraries
  1997
  Materials for delivering presentations to increase access to electronic information in libraries for people with disabilities. Includes DVD compilations DO-IT Technology 1 & 2. (© 1997).

 • Working Together Presentation Materials.jpg
  Working Together: Faculty and Students with Disabilities 
  1995
   © 1995 University of Washington. Permission is granted to copy these materials for educational, noncommercial purposes provided the source is acknowledged.

Source: Comprehensive Training Materials | DO-IT

Comprehensive Training Materials | DO-IT
%d bloggers like this: