Năm 1999, trang ww.virology.net được thành lập và quảng bá khắp thế giới, được xem là nguồn thông tin tập trung về virus. Không biết vì lý do gì hôm nay trang này không truy cập được.

Links to an extensive database of virology information on the Internet will be provided through our “All the Virology” (ATV) web site http://www.virology.net.

Source: Virology on the Internet: the time is right for a new journal

Có bài báo về nhận dạng virus bằng kính hiển vi điện tử, có ghi là có bộ dữ liệu hình ảnh các loại virus ở trang virology.net này:

Virus AppearanceNumerous atlases (2, 17, 18, 22, 41, 56, 57, 69, 70) and websites with excellent micrographs for virus identification by negative staining and thin sectioning are available. There are also online pictures of viruses (http://www.virology.net/Big_Virology/BVHomePage.html, http://www.virology.net/garryfavweb12.html).

Source: https://cmr.asm.org/content/22/4/552.long

Goldsmith C, Miller S. Modern uses of electron microscopy for detection of viruses. Clin Microbiol Rev. 2009;22:552-63

Bài báo này được tham khảo trong bài báo về các phương pháp xác định virus:

https://www.labome.com/method/Methods-for-Rapid-Virus-Identification-and-Quantification.html

Methods for Rapid Virus Identification and Quantification
Kumar Pankaj (Pankaj dot Kumar at uregina dot ca)
Department of Biology, University of Regina, Saskatoon, Canada
Date last modified : 2019-01-25; original version : 2013-10-06
Cite as: MATER METHODS 2013;3:207
Một số từ vựng:
virus culture = nuôi cấy virus
smallpox = bệnh đậu mùa
monkeypox = bệnh thủy đậu
Virology on the Internet: the time is right for a new journal
Tagged on:         
%d bloggers like this: