Thư gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (2015) | Mémoires d’Indochine

Tháng 12/2015, lúc mình bận rộn với một “trận đấu nhỏ”, thì các trí thức tên tuổi viết một bức thư long trời lở đất thế này (đề nghị bỏ tên Đảng Cộng sản, đổi tên nước, thay đổi cách