Các nước Âu Mỹ theo văn hóa Hy La gọi dịch bệnh hiện nay là một cuộc khủng hoàng (Tiếng Anh: crisis, tiếng Pháp: crise). Gốc từ khủng hoảng trong tiếng Hy lạp có nghĩa là “nhát cắt”, ranh giới giữa một trạng thái cũ và một trạng thái mới. Trạng thái mới có thể y như trạng thái cũ hoặc tồi tệ hơn hoặc tốt đẹp hơn. F. Ju lien cho rằng châu Âu muốn có trạng thái tốt đẹp hơn sau dịch thì phải trở về với cuộc sống đích thực, cuộc sống mà ông mô tả đầy đủ trong cuốn “Về cuộc sống đích thực” được NXB L’Observatoire ấn hành đầu năm nay và chắc chắn sẽ được dịch ra tiếng Việt.

Trong khi người Âu Mỹ dùng từ khủng hoảng để nói về dịch thì người Trung Hoa dùng từ “nguy cơ” (wei-ji), ý nói trong cái nguy (nguy hiểm) có cái cơ (cơ hội), y như luận điểm muôn thưở trong cái ÂM có cái DUƠNG và ngược lại.

Source: http://www.viet-studies.net/kinhte/TruongQuangDe_TheGioiSauCoronavirus.html

Thế Giới Sẽ Ra Sao Sau Dịch Cúm Coronavirus? | Trương Quang Đệ
%d bloggers like this: