Đoạn phim này của Hồ Cương Quyết sẽ là một tư liệu lịch sử, ghi lại một giai đoạn ở Việt Nam, ở đó có tiếng nói của những nhân vật của thời kỳ trước, có sự so sánh giữa hai thời đại (thời đại Hồ Chí Minh giành độc lập dân tộc, và thời đại đảng cộng sản toàn trị đất nước).

https://m.youtube.com/watch?v=0xABVKNWdjA

Việt Nam, tiếng gào thét từ bên trong
Tagged on:     
%d bloggers like this: