https://www.xprize.org/prizes/rapidreskilling
The winning team will leverage novel solutions that will rapidly train 500 individuals in 60 days or less at no entry cost, place as many as possible within 60 days, ensure job retention of at least 90 days, and demonstrate exponential adoption by deploying the training solutions for 5,000 individuals in three industries.

Tôi nghĩ cách tiếp cận hợp lý là làm tăng động lực học kỹ năng mới để làm công việc mới. Khi có khát vọng thì trong vòng 60 ngày người ta có thể đạt đến mức thuần thục một kỹ năng lao động mới.

Việc này nếu làm ở xứ nghèo như Việt Nam thì chắc dễ thành công, còn Xprize đang treo giải là làm ở Mỹ thì khó để người ta có động lực, vì hệ thống an sinh xã hội tốt, kiểu chính phủ chi tiền hỗ trợ Covid (có phần vì lý do dân túy, muốn tìm sự ủng hộ dễ dãi) làm cho dân ỷ lại vào nguồn trợ cấp. Hơn nữa, ở Mỹ mấy mươi năm nay chuyển dịch sang kinh tế tri thức, muốn làm được các việc đó thì cần được đào tạo lâu dài và vận dụng đầu óc nhiều, khó đổi nghề trong thời gian ngắn như các nghề dùng lao động chân tay nhiều.

Rapid Reskilling XPRIZE | XPRIZE Foundation
%d bloggers like this: