Tuần này tôi nhân đôi số thiết bị có bộ xử lý kiểu máy tính sau quyết định trong một đêm. Giờ tôi cần nghĩ cách cung cấp các dịch vụ truy cập vào phần mềm chuyên dụng cho tính toán trong Linux, để phục vụ mục đích giáo dục.

Máy chủ mini sẽ cho người dùng truy cập các ứng dụng qua giao diện web, để họ đỡ phải học thêm công cụ khác. Những cái có giao diện web sẵn như Sagemath, Octave (ví dụ qua Sagemath Cloud) thì khỏi lo thêm phần terminal.

http://www.tecmint.com/shell-in-a-box-a-web-based-ssh-terminal-to-access-remote-linux-servers/

It has built-in web server that runs as a web-based SSH client on a specified port and prompt you a web terminal emulator to access and control your Linux Server SSH Shell remotely using anyAJAX/JavaScript and CSS enabled browsers without the need of any additional browser plugins such as FireSSH.

Shell In A Box – A Web-Based SSH Terminal to Access Remote Linux Servers
Tagged on:     
%d bloggers like this: