2016.11.09

Ông Trump thắng vì tâm trạng muốn thay đổi (bằng mọi giá) của cử tri Mỹ vẫn mạnh hơn tâm lý lo ngại ông ấy không đủ tư cách và năng lực lãnh đạo. Nó phản ánh khủng hoảng lòng tin của người Mỹ.

http://www.viet-studies.net/kinhte/NQuangDy_TaiSaoTrumpThang.htm
Vấn đề chính đối với nước Mỹ và thế giới, là như cô đồng nghiệp Rachel (người Mỹ) than: he is a fascist!

US election 2016
Tagged on:             
%d bloggers like this: