4 điểm cốt yếu cần phải cải cách để kinh tế Việt Nam bứt lên trong tương lai.Thứ nhất, theo ông Bùi Quang Vinh, năng suất lao động phải là điều quan trọng mà Việt Nam phải giải quyết.“Bây giờ chúng ta vẫn tăng năng suất lao động nhưng mức tăng đang giảm dần, đó là điều đáng lo ngại” – ông Vinh nói.Thứ hai là chi phí đầu vào cho sản xuất của Việt Nam đang ở mức cao, và buồn hơn là xu hướng tăng dần qua các năm.Ông Vinh dẫn chứng: Năm 1989 đầu vào của Việt Nam chiếm khoảng 43,8% giá thành, đến năm 2012 lên tới 63,4%. Mặt khác, tỷ lệ tiết kiệm trên GDP của Việt Nam luôn thấp hơn tỷ lệ đầu tư trên GDP.Và tỷ lệ tiết kiệm cũng đang có xu hướng giảm dần, năm 2004 tỷ lệ tiết kiệm của là 28,6%, năm 2012 còn 27,1%.Thứ ba là thách thức về sự lạc hậu trong công nghệ. Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến năm 2012, có đến 88% các công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam ở dạng trung bình và thấp, chỉ có 12% là tham gia vào công nghệ cao.“Những công nghệ mà Việt Nam có đến 2012 là công nghệ từ những năm cuối 1940 đến 1970. Nhưng trong 12% tiếp cận công nghệ cao lại không trọn vẹn, nhiều nơi chỉ lắp ráp mà không có được giá trị gia tăng” – ông Vinh nói.Thứ tư là chi ngân sách. “Nợ công tới đây có lẽ sẽ tăng lên nên rất khó khăn trong năm 2017. Chúng ta nói sẽ giảm nợ công xuống dưới 3,5%, ngay cả vốn ODA ta cũng chưa thể giải ngân được”.

Source: Ông Bùi Quang Vinh: Bộ máy vận hành vẫn giữ nguyên như thời bao cấp

Ông Bùi Quang Vinh: Bộ máy vận hành vẫn giữ nguyên như thời bao cấp
Tagged on:         
%d bloggers like this: