Phạm Thị Ly dịch bài nghiên cứu của các tác giả Alan Pettigrew, Molly Lee, Lynn Meek, và Fabiana Barros de Barros  về chủ đề “những kiến thức và kỹ năng cần có cho hoạt động quản lý khoa học” ở bốn nước: Malaysia, Thái Lan, Cambodia và Việt Nam.

Kết luận mạnh mẽ nhất từ kết quả nghiên cứu của bốn nước là:

  • Các nhà hoạch định chính sách nhìn chung cần được thông tin đầy đủ hơn về tầm quan trọng của việc cam kết mạnh mẽ với hoạt động KH-CN, thể hiện qua đầu tư mạnh hơn trong việc xây dựng năng lực KH-CN và mở rộng cơ hội nghiên cứu cho các trường đại học;

  • Các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các trường/viện cần được thông tin nhiều hơn về những xu hướng nghiên cứu toàn cầu, về những chính sách và cơ chế tài trợ trên thế giới có tác động đến việc quản lý hoạt động KH-CN;

  • Các nhà hoạch định chính sách cần được trợ giúp để xây dựng kỹ năng phát triển chính sách dựa trên chứng cứ và thông tin đầy đủ về những tính toán chiến lược;

  • Các nhà hoạch định chính sách cần đánh giá đúng nhu cầu đào tạo các nhà nghiên cứu ở các trường đại học và viện nghiên cứu về quy trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu;

  • Các nhà hoạch định chính sách cần đánh giá đúng tầm quan trọng của tự chủ đại học nếu họ mong muốn các trường thực sự có đóng góp to lớn cho hoạt động KH-CN; và

  • Các nhà quản lý và điều hành hoạt động KH-CN ở các trường đại học, viện nghiên cứu cần được hỗ trợ nhiều hơn để phát triển những kiến thức và kỹ năng liên quan đến trách nhiệm của họ.

Source: cheer » Thông tin Nghiên cứu và Đánh giá GDĐH – Số 9: Quản lý hoạt động khoa học và đổi mới công nghệ

cheer » Thông tin Nghiên cứu và Đánh giá GDĐH – Số 9: Quản lý hoạt động khoa học và đổi mới công nghệ
Tagged on:                             
%d bloggers like this: