Trò giả danh quân vô học đã phá sản! Dân trí thức nói thẳng rằng vụ nói xấu GS Ngô Bảo Châu là có chính quyền đứng sau (bài của Nguyễn Trọng Bình):

Thật lòng mà nói, bản thân tôi cũng không quá bất ngờ về chuyện GS Ngô Bảo Châu bị những người của/thuộc Đảng, chính quyền bôi nhọ.

Nguồn: http://www.viet-studies.net/kinhte/NTrongBinh_NgoBaoChau.html

Nghĩ Từ Chuyện Bôi Nhọ Giáo Sư Ngô Bảo Châu | Nguyễn Trọng Bình
Tagged on:         
%d bloggers like this: