Hướng dẫn tạo một sự kiện cùng edit trên Wikipedia, dành cho các hội nghị khoa học. Simons Foundation cẩn thận làm cả một file PDF, đưa “công thức” tổ chức sự kiện, lo đến nhiều vấn đề râu ria mà một người tổ chức cần liệu trước (dùng social media như thế nào trước, trong và sau sự kiện, tạo account cho users thì cần tránh bị black list…).

Download: “Crowdsourcing Expertise: A working guide for organizing Wikipedia edit-a-thons at science conferences

Note: This is a science conference-specific guide, intended to complement existing resources, including the excellent general edit-a-thon guide on Wikipedia.

Source: Crowdsourcing Expertise | Simons Foundation

Crowdsourcing Expertise | Simons Foundation
Tagged on:     
%d bloggers like this: