Kế hoạch cho vay phát triển hạ tầng Trung Quốc sẽ không thể thành công như chương trình Marshall của Mỹ trước đây. Do các khoản vay của TQ chỉ nhằm mang lại lợi ích cho riêng họ, khai thác tài nguyên của nước vay, nên sẽ không huy động được sự góp sức của dân nước đi vay. Chương trình Marshall sau 1945 giúp phát huy nội lực của nước vay nên cả hai bên cùng có lợi. 

China’s Infrastructure Initiative

China is building and financing a global network of trade and energy links to fill gaps in existing infrastructure spanning Asia, Europe and Africa. Here are some of the main projects in its ‘Belt and Road Initiative’:

Source: Mercator Institute for China Studies; Government of Pakistan

Source: https://www.wsj.com/articles/chinas-global-building-spree-runs-into-trouble-in-pakistan-1532280460

China’s Global Building Spree Runs Into Trouble in Pakistan
%d bloggers like this: