Một bài giải thích dễ hiểu cho người muốn tìm việc ở lĩnh vực data science.

Xem giây thứ 270 (4:30): https://youtu.be/xC-c7E5PK0Y?t=270 -> các công ty lớn như Google, Apple, Facebook, Amazon có rất nhiều “low-hanging fruits” (thành quả dễ đạt được) từ việc khai thác data, nên họ chỉ cần các khám phá nhỏ cũng đã mang lại lợi ích lớn.

Xem giây thứ 450 (7:30): https://youtu.be/xC-c7E5PK0Y?t=450 -> companies look for the thing that yields the most result for the lowest amount of effort, and these things maybe testing analytics.

What REALLY is Data Science? Told by a Data Scientist | Joma Vlog
%d bloggers like this: