Tạo ra sản phẩm là quan trọng, để làm bệ đỡ cho việc phát triển dịch vụ. Dịch vụ tạo thêm giá trị gia tăng trong thời gian ngắn, còn khả năng làm sản phẩm là quan trọng cho đường dài.

Nhìn vào tiến trình 300 năm công nghiệp hóa thế giới, có thể thấy công nghiệp hóa là nội dung cốt lõi của hiện đại hóa, một giai đoạn lịch sử không thể vượt qua để thực hiện hiện đại hóa. Ngành chế tạo là trụ cột quan trọng nhất của đổi mới kỹ thuật. Các cường quốc kinh tế Mỹ, Đức, Nhật, Anh, Pháp đều đi lên từ cường quốc chế tạo. Nếu ngành chế tạo không phát triển mạnh thì ngành dịch vụ sẽ thiếu sự nâng đỡ mạnh mẽ; không có nền kinh tế thực thể vững chắc thì ngành dịch vụ sẽ thành cây không có gốc và đất nước sẽ rất khó thực hiện hiện đại hóa.

Nguồn: http://tiasang.com.vn/-quan-ly-khoa-hoc/Ban-ke-hoach-nham-dua-Trung-Quoc-%E2%80%9Cthong-tri%E2%80%9D-the-gioi-16406

Bản kế hoạch nhằm đưa Trung Quốc “thống trị” thế giới
Tagged on:
%d bloggers like this: