Bản đồ ga tàu Hannover, làm nổi để phục vụ người khiếm thị. Bản đồ này dựng năm 2000, ở nhà ga một số thành phố lớn khác tại Đức thì không thấy cái tương tự.

Bản đồ cho người khiếm thị
Tagged on:         
%d bloggers like this: