LMS vs. MOOC:

Làm LMS khi muốn cung cấp course với số người học nhỏ, có theo dõi quá trình học và muốn họ hoàn thành. Làm MOOC kiểu Coursera là khi muốn cung cấp free cho nhiều người học và chấp nhận là phần lớn người học sẽ rơi rụng, do yêu cầu “scale” để đáp ứng hàng ngàn người học nên ở MOOC vấn đề kỹ thuật nặng hơn, người ta ưa dùng các công cụ đơn giản để máy chủ đáp ứng được. (https://www.researchgate.net/post/What_is_the_difference_between_MOOC_and_online_platform)

Nếu làm LMS thì SCORM là một lựa chọn không tồi, vì chuẩn đã có từ lâu nên được nhiều mã nguồn LMS hỗ trợ, có thể migrate platform từ cái này sang cái khác. Tuy nhiên công cụ để hỗ trợ tạo ra bài giảng SCORM khá tốn tiền, ví dụ cả ngàn đô cho phần mềm giúp tạo bài giảng SCORM một cách thuận tiện. Nên chắc không dễ để tạo bài giảng đáp ứng yêu cầu đó. (https://www.learnupon.com/blog/to-scorm-or-not-to-scorm-that-is-the-question/)

Nếu làm LMS thì cứ theo Moodle, customize và cài đặt tiếng Việt thôi là ổn. Còn nếu muốn làm MOOC thì dùng mã nguồn mở của OpenEdx. (https://www.quora.com/Which-is-the-best-LMS-platform-among-OpenEdx-Coursera-and-Moodle)

Trang OpenSesame (Vừng ơi, mở ra) quảng cáo từ 2013, đến giờ còn sống được, chắc là mô hình chợ mua bán cái khóa học training cho doanh nghiệp có thể sống tốt.

Yes! And I work there. OpenSesame is the world’s marketplace for buying and selling online training courses. Sellers can upload SCORM, AICC or video files for sale in the marketplace and buyers can take courses online, send email invitations through CourseCloud or download a SCORM package to use the course in their LMS.

OpenSesame  is the first marketplace to make buying and selling corporate elearning  as easy as downloading a song from iTunes. The OpenSesame marketplace currently contains more than 21,000 elearning courses from more than 260 sellers, including:

Source: Is there an e-learning portal like Udemy or Coursera that supports SCORM? – Quora

Có một bình luận này về tác dụng của việc dạy học trực tuyến, khẳng định là không có cách dạy bằng máy nào tốt bằng cách người dạy trực tiếp (có tương tác để phản hồi cho người học):

You can take training and learning and make it part of any LMS, but doing so truly limits learning. Learning is an interactive process, and as you said at the 6:20 mark, we learn by collaboration, from other people. A computer can not truly interact back with us as a human can, therefore true learning does not take place. Consider LMS learning to standardized testing done in public schools. You are given a problem to solve, and told there are only 4 choices to choose from, and only a single answer is correct. In the real world, there are myriad answers to any problem. All LMS does is to once again force artificial learning upon a student to create the illusion of true, deep, cognitive learning where a meaningful connection is made to the content. Corporations need to stop being cheap and going the way of 7-11 style convenience store learning, and get back to having a real person deliver instruction to build the relationships and connections with the learner. And I say this as someone who has been in corporate training for 15 years, and a public school teacher for the past 6 years. NOTHING beats in person content delivery. Nothing. Period.

Source: https://www.youtube.com/watch?t=&v=6ZjCvoVmi6U

Về công cụ giảng dạy trực tuyến (LMS, MOOC)
Tagged on:                 
%d bloggers like this: