Các trường phái “tăng cường chơi”, “học như chơi” cho học sinh Việt Nam cần phải được đánh giá thận trọng. Cho tới nay học sinh phổ thông ở Việt Nam khá hơn so với các nước nghèo khác, có phần là do kỷ luật trường học và việc nhồi kiến thức nhiều từ tuổi nhỏ.

Vietnam is one of education’s biggest outliers: It’s basically the only low-income country that performs at the same level as rich countries on international academic tests.

There’s a clear positive relationship between a country’s economic strength and how well its students perform on certain tests.

Source: https://www.businessinsider.de/vietnams-students-test-well-and-a-new-paper-has-figured-out-why-2016-7?r=US&IR=T

Why Vietnam’s students test better than students in wealthy countries
Tagged on:     
%d bloggers like this: