Posts Tagged: bình đẳng

Ngày Độc lập Hoa Kỳ – nhìn từ phía khác (Friedrick Douglass)

  NGÀY ĐỘC LẬP HOA KỲ NHÌN TỪ PHÍA KHÁC Frederick Douglass Nguyễn Xuân Xanh trình bày Tặng M.N.   Ngày 5 tháng 7, 1852, đúng 165 năm trước, trong lễ kỷ niệm sự ra đời của Bản Tuyên Ngôn Độc lập tại Rochester, New York, với những nguyên tắc bất tử: “Tất cả mọi

Read on »