Posts Tagged: David Hilbert

David Hilbert – Diễn từ bốn phút bất hủ trên đài phát thanh năm 1930:
       Chúng ta phải biết
       Chúng ta sẽ biết

Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu và chuyển ngữ Khoa học theo tôi là một thể thống nhất không chia cắt được. Đặc điểm của toán học có cơ sở bên trong bản chất của ngành khoa học này; bởi vì toán học là nền tảng của tất cả các nhận thức khoa học tự nhiên

Read on »