Posts Tagged: Chuck Feeney

Chuck Feeney: “Chuyện bây giờ mới kể”

CHUCK FEENEY “Chuyện bây giờ mới kể” NGUYỄN XUÂN XANH     Sự giàu có không thay đổi con người, nó chỉ làm lộ ra con người thật thôi. CHUCK FEENEY (I)  Anh Chị và các bạn chắc đã biết về nhà tỉ phú Mỹ hoạt động nhân ái (philanthropist) nổi tiếng này, “keo kiệt”

Read on »