Posts Tagged: Chuck Feeney

Chuck Feeney: “Chuyện bây giờ mới kể”

CHUCK FEENEY “Chuyện bây giờ mới kể” Nguyễn Xuân Xanh (2017, cập nhật 2023)   Chính sự cảm nhận nhiều hơn cho người khác, ít đi hơn cho chúng ta, hạn chế sự ích kỷ, và có nhiều tình cảm nhân từ, là những tính chất làm thành sự hoàn hảo của bản chất con

Read on »