Posts Tagged: Yuval Harari

Thiền và nhà khoa học

    THIỀN VÀ NHÀ KHOA HỌC Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu   Hai sự thái quá: Loại bỏ Lý tính, hay chỉ biết Lý tính. PASCAL   Lời nói đầu. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn của nhà báo Mỹ Ezra Klein với Yuval Harari, tác giả của quyển sách bestseller quốc tế

Read on »